Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Filosofie

Zakládáme si především na citlivém osobitém přístupu a propojování znalostí a expertních zkušeností. Každý požadavek řešíme s maximálním úsilím a podle nejlepšího vědomí.

Přístup

Poskytujeme právní služby s velkým důrazem na individuální přístup. Jsme schopni pro klienty realizovat veškerou potřebnou právní pomoc a stát se tak pro ně hodnotným a dlouhodobě přínosným partnerem.

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Priority

Maximální ochrana práv a právem chráněných zájmů klienta, velký důraz na individuální a profesionální přístup ke klientovi, maximální úsilí o dosažení optimálního řešení, vysoká úroveň odborných znalostí, propojování znalostí a expertních zkušeností, rychlé, přesné a vysoce odborné řešení požadavků klientů a v neposlední řadě pak vždy pečlivá a intenzivní komunikace.

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Právní služby

Obchodní právo a právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev
 • Organizace a řízení valných hromad
 • Všechny formy přeměn společností
 • Zakládaní evropských společností (SE)
 • Právní due diligence
 • Změny výše základního kapitálu, změna podoby či formy akcií společnosti apod.
 • Poradenství při poskytování úvěrů a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazků
 • Zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • Sepisy právních rozborů a stanovisek
 • Likvidace a zrušení společností a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • Poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
 • Změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • Problematika cenných papírů (směnky, šeky)
 • Úschova cenných papírů a jiných listin
 • Ochrana před nekalou soutěží (právní pomoc při vyhodnocení, zda došlo k jednání naplňujícímu znaky nekalé soutěže, zastupování klienta při uplatnění jeho nároků vůči protistraně, případně v soudním řízení o vydání předběžného opatření a o náhradu škody)
Více informací

Procesní právo

 • Řízení před obchodním rejstříkem
 • Řízení před katastrálním úřadem
 • Řízení před živnostenským úřadem
 • Jiná správní řízení
 • Občanské soudní řízení
 • Rozhodčí řízení
 • Ústavní stížnosti
Více informací

Rodinné právo

 • Zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • Zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
 • Zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
 • Zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela
Více informací

Trestní právo

 • Obhajoby klientů v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení

Insolvenční právo

 • Insolvenční návrhy
 • Zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
 • Zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
 • Zastupování v incidenčních sporech
 • Poradenství společnostem ohroženým úpadkem
Více informací

Občanské právo

 • Smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • Prohlášení vlastníka budovy
 • Zástavní smlouvy
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene
 • Zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • Nájemní vztahy týkajících se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
 • Náhrady škody, uplatňování nároku na náhradu škody
 • Smlouvy o výstavbě
Více informací

Právo duševního vlastnictví

 • Autorské právo
 • Licence
 • Franchising
 • Internetové právo
 • Ochranné známky
Více informací

Správní právo

 • Vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn v souvislosti se založením společnosti s.r.o. a další činností obchodních společností
 • Zastoupení klientů v katastrálním řízení při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem
 • Právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví, jejich vklady do katastru nemovitostí
 • Problematiky věcných břemen a jejich změn
 • Zajišťovacích instrumentů k nemovitostem v katastrálním řízení

Pracovní právo

 • Poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • Uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • Přípravy pracovněprávních dokumentů – pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády
 • Vzniky, změny a zániky pracovního poměru
Více informací
JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Formy spolupráce

Právní služby
ad hoc

Právní služby jsou poskytovány na základě hodinové sazby individuálně případ od případu.

Paušální
právní služby

Právní služby jsou na základě dlouhodobé spolupráce poskytovány ve zvýhodněných tarifech.

Komplexní
právní služby

Odměna za právní služby je sjednána předem na základě předpokládaného rozsahu právních služeb poskytnutých v rámci daného případu.

Reference

Naši klienti

Za léta naší úspěšné praxe jsme měli tu čest pracovat pro celou řadu jednotlivců i společností všech velikostí. Konkrétní reference našich spokojených klientů Vám velmi rádi poskytneme na vyžádání.

Spolupráce

Rádi vycházíme vstříc i v rámci komplexních zadání a snažíme se pokrýt všechny potřeby našich klientů. Spolupracujeme s předními odborníky...

EKP daňoví a účetní poradci Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská