Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Strach není dobrý pán

Téměř před rokem jsme psali[1](odkaz zde) o počínající tendenci vedoucí k diskriminaci určité skupiny osob v naší zemi.

Smýšlím-li jako advokát poskytující právní služby v demokratickém právním státě založeném na ústavních principech, mám povinnost se opět zamyslet nad současným a možná i budoucím právním stavem spojeným s výskytem nemoci Covid-19, a to ve vztahu k diskriminaci osob odmítajících očkování proti SARS-CoV-2 a k  dětem, k jejich právu na vzdělání, na osobní nedotknutelnost a ochranu zdraví.

Této „neočkované“ skupině osob je čím dál více kladeno za vinu[2] (odkaz zde) nárůst virové nálože v populaci a šíření onemocnění covid-19, přičemž jediná cesta k ukončení pandemie na území České republiky spočívá dle Ministra zdravotnictví a šéfa UZIS v proočkovanosti české populace[3]. (odkaz zde)

Tlak je vyvíjen různě. [4],[5] (odkaz 4 zde), (odkaz 5 zde)

Zásadní otázka, kterou si při zamyšlení nad současnou situací kladu, je poměřit a vyhodnotit střet ústavně zakotvené zásady rovnostitendenci k diskriminaci a zbavování lidských práv a svobod. Odpověď nemusí být radostná.

 

V důsledku kovidových opatření vzniká ve společnosti obrovská tendence k její polarizaci na očkované a neočkované

Je prokázáno, a to z několika studií, že očkovaní lidé mohou vir SARS-CoV-2 přenášet stejně tak, jako neočkovaní lidé[6]. (odkaz zde)

Naopak dle „izraelské studie“ [7]  (odkaz zde) lidé, kteří onemocnění Covid- 19 prodělali mají daleko větší šanci, že se opět NENAKAZÍ, a to až 13 krát oproti lidem očkovaným dvěma dávkami vakcíny[8]. (odkaz zde)

Lze tedy konstatovat, že IMUNITA[9] získaná proděláním nemoci je mnohem silnější (až 13 krát), než po očkování. (odkaz zde)

Navíc v současné době je již odborné veřejnosti známé[10] (odkaz zde) a je potvrzeno, že síla vakcíny v čase významně slábne[11] (odkaz 11 zde) [12] (odkaz 12 zde) [13] (odkaz 13 zde)

Možnosti dosažení kolektivní imunity jsou u infekce vyvolané SARS-CoV-2 omezené. V případě infekce SARS-CoV-2 nelze kolektivní imunity dosáhnout vakcinací, protože používané vakcíny jsou koncipovány tak, aby chránily před závažným průběhem nemoci COVID-19, ale ne pro ochranu před šířením infekce. Nákaza tedy může i u očkovaných osob probíhat pod obrazem banální slizniční infekce a může se přenášet na další jedince.[14] (odkaz zde)

A proto tolik diskutovanou potřebu Kolektivní imunity[15] ve společnosti nelze dosáhnout vakcinací[16] (odkaz zde).

Zvýhodňování očkovaných osob je tudíž naprosto nedůvodné.

Očkování může sloužit pouze k ochraně konkrétní osoby, která se dobrovolně rozhodla k vakcinaci, NIKOLI současně k ochraně celé společnosti. Jelikož očkovaná osoba nedokáže zajistit, aby se sama nenakazila a v důsledku nákazy virus SARS-CoV-2 dále nešířila[17] (odkaz zde)

Přesto jsou v současné době očkované osoby AUTOMATICKY považované za tzv. „Bezinfekční“, a nejsou nuceny prokazovat se testy na místech určených dle opatření Ministerstva zdravotnictví (služby, kina, divadla,  bazény, restaurace atd.) a  nemusí v případě styku s osobu pozitivně testovanou absolvovat týdenní karanténu.

Nad rámec výše uvedeného je vhodné doplnit, že  Ministerstvo zdravotnictví nadále odmítá uznávat srovnatelné postavení lidí s laboratorně naměřenými protilátkami[18] (odkaz zde) a lidí, kteří onemocnění COVID-19 prodělali. Projednáním ve věci nerovného zacházení k osobám s laboratorně prodělaným onemocněním oproti lidem, kterým byly laboratorně naměřeny protilátky zabýval též Nejvyšší správní soud[19] (odkaz zde).

Položíme-li si tedy otázku, proč by měli být očkovaní lidé proti SARS-CoV-2  ve výhodě naproti neočkovaným, a to s ohledem na fakt, že OBĚ  skupiny mohou vir přenášet a dále, že lidé, kteří prodělali nemoc jsou chránění před další nákazou mnohem lépe (až 13 krát lépe), a tudíž neočkovaní diskriminováni, pak narážíme na základní otázku, zda-li je v naši zemi princip rovnosti zachován a nebo lze hovořit o tendenci k zbavování  lidských práv.

V právním smyslu ROVNOST vychází z principu svobody a rovnosti každého člověka v důstojnosti a právech jako nejvýznamnějších hodnot.
Naopak DISKRIMINACE je rozlišování bez legitimního účelu a věcného důvodu.
Všeobecný zákaz diskriminace je zakotven v čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a zní: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“

Listina základních práv a svobod umožňuje odlišné zacházení s lidmi, avšak pouze jsou-li k tomu racionální důvody a pokud je toto upraveno zákonem.
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, kterou je Česká republika vázána ve svém čl. 14 stanoví, že „Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení“. 

 

Rozlišování mezi „očkovanými“ a „neočkovanými“ je pak rozlišováním na základě „jiného postavení“ ve smyslu této úmluvy, ale i ve smyslu výše zmiňovaného čl. 3 odst. 1 Listiny.

 

Tendence k výše uvedené diskriminaci však naráží na základní problém, a to, že očkování proti  SARS-CoV-2  je dobrovolné, žádný zákon v České republice očkování proti SARS-CoV-2 nenařizuje.

 

Režim, který něco zakazuje, není možný v situaci, kdy očkování proti SARS-CoV-2 je JEN osobní volba každého člověka a NIKOLIV povinnost. Nemůže tedy dojít k zákazu nebo odepření práva bez zákona, který by toto stanovil.

 

Právním stav spojený s výskytem onemocnění Covid-19  ve vztahu k  dětem, k jejich právu na vzdělání, na osobní nedotknutelnost a ochranu zdraví.

Právo na vzdělání je poslední měsíce velice diskutovaným tématem. Dá se bez nadsázky říci, že onemocnění Covid-19 společně s argumentací ve prospěch ochrany veřejného zdraví dosáhli zamezení prezenční výuky v posledních dvou letech na základních a středních školách většího rozměru, než existence druhé světové války, kdy děti chodili do školy krom bombardování téměř vždy[20] (odkaz zde)

Domníváme se, že právo na vzdělání bylo porušeno v mnoha případech.

Prezenční výuka v současné době není zamezena ve školách plošně, ale je odepřena ad hoc v případě styku žáka s osobou pozitivně testovanou.

Na rozdíl od svých očkovaných spolužáků neočkované zdravé děti jsou povinné nastoupit do karantény a  často končí doma bez poskytnutí on-line výuky,[21] (odkaz zde).

Za situace, že je na území České republiky očkování proti SARS-CoV-2 dobrovolné, není možné diskriminovat dítě v podobě zamezení prezenční výuky a vstupu do budovy školy. Domnívám se, že se tak jedná o odepření práva na vzdělání garantované Listinou základních práv a svobod.

Je třeba si uvědomit, že toto právo před vydáváním kovidových opatření Ministerstva zdravotnictví nebylo ničím podmíněno a vyplývalo automaticky z našeho ústavního pořádku.  Dochází tudíž k porušení článku 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (všeobecný zákaz diskriminace) a čl. 33 práva na vzdělání.

Česká republika je demokratický právní stát založený na ústavních principech, k nimž patří i vázanost veřejné moci zákonem. Při respektování právního řádu České republiky nelze považovat přijatá mimořádná opatření vztahující se k dětem za správná. V případě rozhodování ve vztahu k dětem je třeba posuzovat jejich zájem zvlášť.

Podmiňovat pozitivní závazek státu spočívající v poskytnutí vzdělání není v demokratickém právním státě možné.

Ostrůvky svobody

S odstupem času je možné konstatovat, že každá země přistupuje k boji s nemocí Covid-19 odlišně.

V Dánsku od 10. září 2021 neplatí v zemi žádná opatření proti šíření koronaviru.

V Norsku  plošná epidemická opatření byla s platností od 25.9.2021 v zemi zrušena.

Velká Británie zrušila téměř veškeré koronavirové opatření k 19.7.2021.

Florida má nyní nejnižší počet nových případů COVID na hlavu ze všech 50 států, a to nemají žádná omezení  a žádné očkovací průkazy.

Texaský guvernér Gregg Abbott zakázal ve svém státu Texas komukoliv vyžadovat po místních občanech očkování proti covidu-19, a to i soukromým firmám.[22] (odkaz zde)

Je otázka, jakým směrem se naše země v následujících měsících vydá.[23] (odkaz zde)

Závěr

Situace se v České republice dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví nevyvíjí dobře:  Čísla rapidně stoupají„.

Ano dá se očekávat, že podzim opět přinese koronavirové onemocnění, které řadu z nás potrápí, ale je zcela zřejmé, že ani jednou ani dvěma ani třemi dávkami vakcíny proti SARS-CoV-2 „svět nezachráníme“. Pomůžeme pouze sami sobě, možná proti onemocnění, možná proti těžkému průběhu onemocnění, možná v krajním případě proti smrti, možná také ne, ale co je skutečně alarmující a co by nám mělo dělat starosti je omezování svobodného rozhodnutí, jak naložíme se svým vlastním zdravím.

Za své zdraví je zodpovědný každý z nás Sám a jen SÁM.

Společnost si zaslouží o to více po všech lockdownech a vypínání ekonomik, aby každý měl právo Sám rozhodovat, zda-li využije možnosti aplikace vakcíny proti SARS-CoV-2 nebo bude svůj imunitní systém proti koronavirovému onemocnění podporovat jiným způsobem.

Svobodné rozhodnutí je klíčové a pokud se někdo rozhodne, že podstoupí riziko nákazy onemocněním covid -19 a sám si následně onemocněním projde a paradoxně imunizuje společnost lépe, než osoba po aplikaci vakcíny, je to jeho PRÁVO dle čl. 1 Listiny základních práv a svobod.

A toto platí i vůči našim dětem, které sami o sobě nemohou rozhodovat, a tudíž zodpovědnost za správné a SVOBODNÉ rozhodnutí leží na jejich rodičích.[24] (odkaz zde)

Musím s pokorou říci, že jsem velice vděčná, že o viru SARS-CoV-2 lze hovořit (spousta z Vás nebude se mnou souhlasit) jako o milosrdném, jelikož mortalita u dětí je téměř nulová.

Proto chraňme práva svých dětí.[25] (odkaz zde)

Tomáš G. Masaryk říkával: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám“.

Lze shrnout, že společnost je dnes unavená, polarizovaná[26], nemocná[27](odkaz 26 zde) (odkaz 27 zde). A proto je velice důležité nezapomínat, že postavení všech osob by mělo být ROVNÉ a všichni by měli požívat stejných práv.

Žijeme ve svrchovaném právním státě a pakliže o právní stát a naši největší lidskou hodnotu naši SVOBODU nechceme přijít, musíme trvat na všech demokratických principech.

My advokáti jsme složili slib:

Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva“.

Proto my advokáti nemůže být velkorysí tam, kde je pácháno bezpráví.

Děkuji MUDr. Sabině Moravcové za uvedení do problematiky a poskytnutí odborných podkladů.

 

 

 

[1] https://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/diskriminace-nenaockovanych-osob/

 

[2] https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vojtech-je-to-epidemie-neockovanych-40376063

 

[3] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ministr-vojtech-informuje-o-vyvoji-epidemie-178832#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_id=178832&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

[4] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nechceme-ale-donutili-nas-ockovat-se-vysvetluji-lide-z-fronty-178611

 

[5] https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/zajem-o-ockovani-raketove-roste-40376057#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=R0pvvqqPrA9-202110270943&dop_id=40376057&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

[6] Vliv očkování na ochranu populace před šířením viru SARS-CoV-2, odborné stanovisko MUDR. Vladimír Čížek

 

[7] Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections

 

[8] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-vojtechu-mrknete-na-tu-studii-ale-budte-slusnej-prosim-vas-173737

[9] https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/109390/je-tu-ockovaci-diktatura-vyhodil-bych-te-od-zkousky-ostry-stret-imunologu-sinkory-a-horejsiho-v-prostoru-x.html

 

[10] https://echo24.cz/a/SzJkk/nova-cisla-z-izraele-pfizer-ochrani-pred-nakazou-jen-z-39-procent

 

[11] https://sk.news-front.info/2021/10/25/dalsie-vysledky-spochybnujuce-efektivitu-ockovania-proti-covid-19/

 

[12] https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/studie-ucinnost-pfizeru-proti-nakaze-prudce-klesa-40374066

 

[13] https://video.aktualne.cz/dvtv/houfkova-neni-to-epidemie-neockovanych-zacina-to-byt-napinav/r~6a1c295e369111ec966d0cc47ab5f122/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-3&utm_campaign=Aktualne

 

[14] https://smis-lab.cz/wp-content/uploads/2021/10/Teze-o-SARS-COV-2-a-COVID-19-a-doporucena-opatreni.pdf, str. 7

 

[15] Princip kolektivní imunity je založen na skutečnosti, že se infekce nemůže šířit v populaci, kde většina potenciálně vnímavých jedinců je vůči této nákaze již imunní v důsledku předchozího promoření nebo vakcinace.

 

[16] https://smis-lab.cz/wp-content/uploads/2021/10/Teze-o-SARS-COV-2-a-COVID-19-a-doporucena-opatreni.pdf

 

[17] https://smis-lab.cz/2021/10/18/ockovane-osoby-mohou-sirit-koronavirus-vakcina-neni-dostatecne-ucinna/

 

[18]https://zuova.cz/Home/Clanek/protilatky-po-prodelane-infekci-poskytuji-dostatecnou-a-dlouhodobou-ochranu-proti-onemocneni-covid-19

[19] https://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/nss-shledal-neuznani-protilatek-proti-nemoci-covid-19-za-diskriminacni-a-nezakonne/

 

[20] https://reporterpremium.cz/a/pknBC/jeste-nikdy-v-minulosti-nebyly-skoly-tak-dlouho-zavrene-rika-historicka

 

[21] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vytrasovane-deti-konci-mimo-skolni-system-bez-distancni-vyuky-rodice-zuri-175424

 

[22] https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/bidenova-sikana-texasky-guverner-zakazal-vyzadovat-ockovani-proti-covidu-19-40374623

 

[23] https://www.novinky.cz/domaci/clanek/spolu-ma-tym-k-reseni-epidemie-covidu-40376326

 

[24] https://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/ockovani-nezletilych-bez-souhlasu-zakonneho-zastupce-nezakonne/

 

[25] https://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/chranme-prava-nasich-deti/

 

[26] https://www.svedomi-naroda.cz/2021/08/17/rozhovor-s-vedcem-prof-rndr-jaroslavem-turankem-csc-dsc/

 

[27] https://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/kam-az-sahaji-pravomoci-policie-cr-aneb-absence-respiratoru-na-zastavenem-uzemi-obce/

 


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská