Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Kam až sahají pravomoci Policie ČR aneb absence respirátoru na zastavěném území obce

V uplynulých týdnech se v médiích začaly objevovat případy nepřiměřených zásahů strážníků a policistů proti občanům, kteří na zastavěném území obce neměli nasazený respirátor. Z důvodu, že některé tyto zásahy lze považovat za zcela nepřiměřené, jsme se zaměřili na zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR a zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, abychom Vám poskytli informace, zda může strážník nebo policista použít donucovací prostředky v těchto situacích.

Na úvod je třeba zmínit, že dle § 2 zákona o policii ČR je úkolem policistů chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami. Úkolem strážníků je zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnit další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Použití donucovacích prostředků upravuje § 53 zákona o policii ČR v případě policistů a § 18 zákona o obecní policii.

Podle § 53 zákona o policii ČR je policista oprávněn použít donucovací prostředky k ochraně bezpečnosti své nebo jiné osoby, majetku nebo ochraně veřejného pořádku. Policista je oprávněn použít donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti které zakročuje.

Důležité JE pak zejména, že policista při použití donucovacího prostředku musí dbát na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

Dle § 18 odst. 2 zákona o obecní policii má strážník ještě omezenější pravomoc pro použití donucovacích prostředků, které může použít pouze v případě zájmu ochrany bezpečnosti své nebo jiné osoby, majetku nebo k zabránění výtržností, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.

Jinými slovy, použití donucovacích prostředků musí být přiměřené a musí být vhodně zvoleny vzhledem k situaci, jelikož se mezi ně řadí jak pouta, tak hmaty, chvaty, údery a kopy, ale i obušek, či hrozba namířenou střelnou zbraní. Proto by mělo být ke každému případu přistupováno maximálně individuálně a s opatrností. V případě neuposlechnutí výzvy policisty či strážníka na identifikaci osoby či nasazení respirátoru nelze považovat za přiměřený donucovací prostředek použití hmatů a chvatů, kdy osobu položí na zem, zakleknou v oblasti krku a na zemi spoutají.

Občan, se kterým bylo jednáno nevhodně či v rozporu se zákonem, má právo podat stížnost orgánu policie, proti jehož zaměstnanci směřuje. Tato stížnost musí být vyřízena do 60 dnů od jejího doručení.

Pokud policista či strážník použije donucovacích prostředků bez zákonného zmocnění, dopustí se trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákoníku. V takovém případě pak může občan podat trestní oznámení.

Dále dle § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se může každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, žalobou u správního soudu domáhat ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.

Tedy, pokud občana na ulici zastaví policista nebo strážník, je v prvé řadě potřeba, aby občan spolupracoval. Policisté i strážníci mají právo požadovat prokázání totožnosti v případě podezření ze spáchání přestupku, kterým může být nedodržení nasazeného respirátoru.

Odmítnutí prokázání totožnosti na výzvu může být považováno za neuposlechnutí výzvy, což lze považovat za přestupek proti veřejnému pořádku a na základě tohoto mohou policisté a strážníci použít donucovacích prostředků adekvátně dané situaci.

Osoba zastavená policisty či strážníky má právo na sdělení důvodu zastavení. Pokud je viněna ze spáchání přestupku, může sdělit, že se spáchám přestupku nesouhlasí a žádá si věc řešit ve správním řízení. Na místě policista či strážník sepíše oznámení o přestupku, které předloží zastavené osobě k vyjádření. Podezření z přestupku je následně předáno k řešení do správního řízení.

Na základě zákona č. 243/2020 Sb. o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, mají policisté i strážníci pravomoc projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními. Ve spojení s § 91 odst. 1 z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pak mohou příkazem na místě (tj. „blokově“) uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč. Ve správním řízení mohou být však sankce mnohonásobně vyšší.

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská