Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

NSS shledal neuznání protilátek proti nemoci COVID-19 za diskriminační a nezákonné

Nejvyšší správní soud vydal dne 2. 9. 2021 rozsudek vedený pod sp. zn. 9 Ao 13/2021 CELÝ ROZSUDEK ZDE, kterým zrušuje část mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, konkrétně čl. I bodu 16 č. j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. 6. 2021, ve znění mimořádného opatření odpůrce č.j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN ze dne 2. 7. 2021 (dále jen „MO“).

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „Odpůrce“) napadenou částí určovalo podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech. Vstup a účast připustilo pouze u testovaných osob, osob s dokončeným očkováním a osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19.

Sepisovatel žaloby (dále jen „Navrhovatel“) pak zpochybnil výčet podmínek MO pro vstup a účast osob na vnitřních a venkovních akcích, jelikož nebyl jako osoba s laboratorně naměřenými protilátkami ve výčtu osob zahrnut, což ve vztahu k Navrhovateli bylo značně diskriminační. Navrhovatel je totiž osobou, které byly opakovaně naměřeny protilátky proti nemoci COVID-19 třídy IgG.

Zde je pak třeba zdůraznit, že Odpůrce odůvodnil výjimku pro osoby s prodělaným COVIDEM-19 právě předpokládanou dostatečnou výší protilátek. Je tedy zarážející, že osoby, které sice nejsou schopny prokázat prodělání nemoci COVID-19, ale jsou schopny prokázat se dostatečnou výší protilátek, nejsou zahrnuty do výčtu osob dle napadené části výše zmíněného MO.

Navrhovatel ve svém návrhu zmínil, že pokud Odpůrce argumentuje právě předpokládanou výší protilátek, je ve stejném, ba i lepším postavení, protože jeho výše protilátek je jistá (nikoli předpokládaná). Ve svůj prospěch odkazoval především na odbornou studii, rakouskou praxi, rozsudek ze dne 30.6.2021, č. j. 6 Ao 21/2021 – 23 a zpochybnil odbornost Odpůrce.

Nejvyšší správní soud se v projednávání věci soustředil na jádro Navrhovatelovy argumentace, která spočívala v nerovném zacházení ve vztahu k osobám s laboratorně prodělaným onemocněním oproti lidem, kterým byly laboratorně naměřeny protilátky.

Po přezkoumání odůvodnění k napadené části MO soud neseznal konkrétnější důvody, ze kterých by vyplývalo, že právě výše vyjmenované skupiny osob mají být „zvýhodňovány“ ke vstupu na určité vnitřní a venkovní akce. Odpůrce totiž v odůvodnění k napadené části mimořádného opatření píše pouze: (na základě) „stávajících vědeckých poznatků o získané imunitě nebo šíření onemocnění covid-19“, přičemž prodělané onemocnění (a očkování) spojil s doložením „pravděpodobně získané imunity“. K osobám s prodělaným onemocněním dodal: „předpokládá se, že dle stávajících mezinárodních doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí mají v době do 180 dní od záchytu onemocnění dostatečnou hladinu protilátek, která ve většině případů ochrání před reinfekcí“, přičemž pro podporu těchto tvrzení Odpůrce na žádnou konkrétní studii ale neodkázal.

Ve vyjádření k návrhu se Odpůrce snažil argumentovat „fikcí o bezinfekčnosti“, která platí právě pouze u lidí, kteří COVID-19 prodělali nejdéle před 180 dny. To, zda mají tyto osoby po prodělání nemoci v krvi v jakékoli míře protilátky, prý nehraje roli. U lidí, kteří sice protilátky mají, ale nelze u nich zjistit, kdy nemoc prodělali, není možné předpokládat vznik, resp. zánik získané imunity.

Tímto vyjádřením si Odpůrce značně protiřečí právě s odůvodněním napadené části MO a dle Nejvyššího správního soudu jej tímto označil dokonce za nesprávné. Odpůrce dále tedy ani nedokázal dostatečně odůvodnit rozlišení mezi osobami s prodělaným onemocněním a osobami s „dostatečnou“ hladinou naměřených protilátek.

Nejvyšší správní soud shledal napadenou část mimořádného opatření za diskriminační a v rozporu se zákonem, protože Odpůrce favorizoval osoby s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19 před osobami s laboratorně naměřenými protilátkami na základě kritéria, které v soudním řízení sám opustil, čímž připustil, že toto kritérium nebylo způsobilé obě skupiny vzájemně odlišit.

Přes výše uvedenou judikaturu Nejvyššího správního soudu Ministerstvo zdravotnictví nadále odmítá uznávat srovnatelné postavení lidí s laboratorně naměřenými protilátkami a lidí, kteří onemocnění COVID-19 prodělali v posledních 180 dnech. viz odkaz na článek 

 

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská