Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Přehled vybraných novel pro rok 2021

Novela zákoníku práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce přichází s razantní novelou účinnou od 1.1.2021. Nejvýraznějšími novinkami zákoníku práce je výpočet dovolené a sdílené pracovní místo. Nově se pro výpočet dovolené zohledňuje délka týdenní pracovní doby vyjádřená v hodinách. Zaměstnanci s pravidelnou pracovní dobou nepocítí prakticky žádný rozdíl, avšak zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou budou mít spravedlivější nárok na dovolenou.

Sdílené pracovní místo je novým právním institutem, který umožňuje zaměstnancům rozdělení pracovní pozice mezi dva a více zaměstnanců, kteří vykonávají stejný druh práce a mají sjednanou kratší pracovní dobu. Sdílené pracovní místo je vhodné např. pro rodiče s malými dětmi a studenty, jelikož si sami mohou rozvrhnout pracovní dobu podle svých potřeb. Souhrn týdenní délky pracovní doby všech zaměstnanců ve sdíleném pracovním místě nesmí přesáhnout 40 hodin týdně.

 

Novela zákona o obchodních korporacích

Novela zákona č. 90/2012 Sb., účinná od 1.1.2021 obsahuje řadu důležitých změn, které se týkají rozhodování obchodní společnosti, členů orgánů společnosti, rozdělování zisku, splacení základního kapitálu a struktury monistické společnosti. Podrobně se této novele věnujeme v našem článku Velká nova zákona o obchodních korporacích dostupném zde: https://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/velka-novela-zakona-o-obchodnich-korporacich/

 

Novela daňového balíčku

S účinností od 1.1.2021 přichází novela tzv. „daňového balíčku“, tedy zákona 280/2009 Sb., daňový řád, zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona 242/2016 Sb., celní zákon, zákona 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky a další.

Důvodem k novelizaci je především podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a vrácení daňového odpočtu.

Nově se tak prodlužuje lhůta pro podání daňového přiznání na 4 měsíce po skončení vymezeného zdaňovacího období, a to v případě, že jej subjekt podá elektronicky. Zjednodušení kontrolních postupů se bude projevovat zejména zjednodušením procesu daňové kontroly, tedy např. zahájením daňové kontroly doručením oznámení o jejím zahájení daňovému subjektu a vypuštění institutu projednání zprávy o daňové kontrole. Díky novele zde také bude možnost dřívějšího vrácení části vratitelného přeplatku vzniklého v důsledku stanovení daňového odpočtu.

Novinkou je i zavedení paušální daň pro živnostníky – jednou paušální platbou živnostník uhradí daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění bez povinnosti podat daňové přiznání, výše paušální platby je 5.469,- Kč. Daňový řád je novelizován v duchu podpory elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů a revize sankčního systému a vrácení daňového odpočtu. Superhrubá mzda je zrušena.

 

Bankovní identita

Zákon č. 49/2020 Sb., kterým se mění zákon o bankách s účinností od 1.1.2021 zavádí bankovní identitu, tedy nástroj, který bude sloužit k digitálnímu ověřování totožnosti klientů bank pomocí bezpečnostních metod, které používá jejich elektronické bankovnictví. Umožní tak klientům připojit se ke službám e-Governmentu a online službám soukromého sektoru, a to pouze s jedním heslem, navíc je tato služba poskytována bankami zdarma.

 

Zákon o právu na digitální služby

Zákon č. 12/2020 Sb. s dělenou účinností od 1.1.2021 a 1.2.2021 upravuje právo fyzických
a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony. Dotýká se oblastí jako jsou daně, sociální péče, důchody, průkazy a potvrzení či stavební řízení.

 

Novela stavebního zákona

Hlavním cílem nové úpravy stavebního zákona, která je účinná od 1.1.2021, je rychlejší a efektivnější schvalování stavebních záměrů. Proto se zavádí lhůty pro vydávání závazných stanovisek a to 30 dnů s možností prodloužení o dalších 30 dnů, pokud se jedná o zvlášť složitý případ. Tyto lhůty platí i pro nadřízený správní orgán. Pokud dotčené orgány nedodrží dané lhůty, je zde fikce souhlasu vydání závazného stanoviska. Nově zde bude možnost přezkumu závazných stanovisek, ty bude možné přezkoumat do 1 roku od právní moci navazujícího rozhodnutí. Více informací naleznete v našem podrobném článku dostupném zde: https://www.aksudolska.cz/zajimavosti-z-prava/novy-stavebni-zakon/

 

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela zákona č. 134/2016 Sb. s účinností od 1.1.2021 zavádí nová pravidla odpovědného zadávání. Zadavatelé veřejných zakázek budou muset nově ve všech veřejných zakázkách uplatňovat zásady sociálně environmentálně odpovědného zadávání a podpory inovací. Zadavatel bude dále moci vyloučit účastníky zadávacího řízení, kteří jsou součástí jednoho koncernu, pokud získá podezření,
že nabídky připravovali ve vzájemné shodě.

 

Novela zákona o znalcích

Novela zákona o znalcích účinná od 1.1.2021 přichází s úpravou, která mění podmínky pro jmenování znalcem. Tím již může být jen osoba odborně způsobilá, která má minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru. Dále upravuje agendu znalců, znaleckých kanceláří
a znaleckých ústavů a to tak, že neumožňuje znalci vykonávat činnost ve více oborech a specializacích, pokud některou činnost vykonává pro znaleckou kancelář a jinou chce vykonávat samostatně. Novela dále nestanovuje maximální sazbu znalečného.

 

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská