Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Změny v insolvenci

Vážení,
prostudovali jsme znění zákona „o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu“, jež schválila poslanecká sněmovna (dále jen „Zákon“). Plné znění návrhu zákona zde.

Lze očekávat, že v následujících dnech bude Zákon schválen Senátem, podepsán prezidentem a vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Ve věci INSOLVENČNÍHO zákona (IZ) jsou koncepčně navrženy 4 hlavní principy změn/NOVINEK:

1.) Suspenze (odložení) povinnosti podat DLUŽNICKÝ insolvenční návrh.

Tato povinnost byla odložena na dobu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do uplynutí 6 měsíců od zrušení nebo ukončení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a vládních krizových opatření (dále jen “MO”.)

Z této nově navrhované úpravy existují dvě základní výjimky. Dlužník je povinen podat insolvenční návrh v případě, kdy úpadek nebyl převážně způsoben v důsledku MO, nebo úpadek nastal již před přijetím MO.

Lze tedy shrnout, že za normálních okolností musí dlužník podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se o úpadku dozvěděl nebo měl dozvědět. Zákon v tomto činí změnu a insolvenční návrh lze podat až po uplynutí 6 měsíců od ukončení MO, nejpozději však do 31. prosince 2020.

2.) “Věřitelský plošný zákaz”

Nově se navrhuje k insolvenčnímu návrhu věřitele  nepřihlížet, pakliže byl podán ode dne účinnosti tohoto zákona do 31.8.2020. Pakliže takový návrh přesto věřitel podá, soud věřitele vyrozumí, že se k takovému návrhu nepřihlíží. Po 31.8. 2020 bude věřitel oprávněn podat insolvenční návrh opětovně.

3.)  Úlevy v rámci ODDLUŽENÍ

Soud nově může na návrh dlužníka přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny, i tehdy je-li hodnota plnění, které obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30% jejich pohledávek nebo nižší než 50% pakliže soud rozhodoval dle §398 odst. 4 IZ, nebo dle §407 odst.3 IZ. Vše za podmínky, že dlužník prokáže, že této hodnoty plnění nebyl schopen v důsledku MO.

Soud nezruší oddlužení zahájená před 31. 5. 2019 v případě, když  dlužník nebude plnit splátkový kalendář právě v důsledku MO.

4.) Mimořádné moratorium (MM)

V době do 31.8.2020 muže dlužník =podnikatel, který nebyl k 12.3.2020 v úpadku, podat u soudu návrh na mimořádné moratorium, a to před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení k návrhu jiné osoby.
Otázka zdali MM bude využíváno, když do 31.8.2020 bude platit “Věřitelský zákaz”.

Více případně rádi zodpovíme.
Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská