Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Program podpory COVID II

V době koronavirové pandemie, která v posledních týdnech postupně paralyzovala řadu českých živnostníků a firem, vláda spustila pro jejich podporu programy COVID, nyní záruční program s označením COVID II. Jedná se o program, v rámci kterého si mohou živnostníci, malí a střední podnikatelé, zažádat o úvěr poskytovaný komerčními bankami (tedy běžnými bankami na trhu), za který bance poskytne záruku právě stát, respektive Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále jen „ČMZRB“).

Parametry programu COVID II

– ČMZRB bude poskytovat záruku až do výše 80% jistiny poskytovaného úvěru komerčními bankami; (COVID II bude poskytován komerčními bankami a ČMZRB bude fungovat pouze jako ručitel, oproti COVID I, kde ČMZRB přímo poskytovala úvěry).

– Úvěr může být poskytnut až do výše 15 milionů korun

– Úroky komerčního úvěru budou hrazeny ze strany ČMZRB avšak pouze do celkové výše 1 milionu korun;(Vzhledem k tomu, že poskytovatelem úvěru nebude ČMZRB a úvěr bude úročený, byla zvolena metoda, kdy ČMZRB bude tyto úroky za žadatele hradit, ale pouze do této výše)

– Doba, po kterou ČMZRB bude poskytovat ručení bude maximálně 3 roky; (Opět, vzhledem k tomu, že ČMZRB není poskytovatelem úvěru, ale pouze ručitelem je zde upravena pouze doba ručení, banky nicméně budou pravděpodobně směřovat délku úvěru k této době).

První kolo COVIDu II bylo spuštěno na konci  března 2020 a uzavřelo se 3. dubna 2020. Pro enormní zájem, kdy se přihlásilo více než 700 podnikatelů, bude spuštěno druhé kolo, a to 20. dubna 2020.

Jak je možné získat podporu v rámci tohoto garančního projektu COVID II?

Podmínky

– Subjekt žádající podporu musí být živnostníkem, malým nebo středním podnikatelem, a to dle definice MSP.

– Mezi zastavením provozu a opatřeními zavedenými proti koronavirové infekci existuje příčinná souvislost. Typicky kadeřnictví, které v běžném režimu fungovalo, avšak dle nařízení vlády muselo svůj provoz zastavit, na takovouto podporu nárok má. Pokud ovšem k jeho zavření vedly jiné důvody, a nebude zmíněnou souvislost moci prokázat, na úvěr dle nastavených podmínek nedosáhne.

– Finanční zdroje získané v rámci programu COVID II slouží pouze na provozní výdaje, například mzdy zaměstnancům, energie, nájemné prostor, dodavatelsko-odběratelské faktury nebo nakoupení zásob. Není možné žádat o ručení dle programu COVID II na úvěr, který má být použit na investice do podniku, a na jiné výdaje, které nejsou provozního charakteru.

– Poslední podmínkou je podnikání na území České republiky, avšak nikoliv na území Prahy. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“) a Praha je v kategorii regionů, na které se OPPIK nevztahuje. Magistrát hlavního města by měl dle dostupných informací zveřejnit parametry svého projektu na pomoc živnostníkům po Velikonocích 2020.

Postup

1) Standartní podání žádosti o úvěr ve kterékoliv komerční bance. Při žádosti o úvěr je nutno sdělit, že máte zájem o podporu v rámci programu COVID II.

2) Dříve, než bude úvěr předschválen, je nutno vyplnit oficiální formulář žádosti o záruku ČMZRB.

3) Jakmile banka úvěr předschválí, bude Vám vystaveno příslušné potvrzení, kde bude jako zajištění uvedena záruka ČMZRB. Ta se podá prostřednictvím e-podatelny Českomoravské záruční.

4) Pokud ČMZRB Vámi zaslané podklady schválí, budete vyzvání k podepsání smlouvy o záruce a převzetí záruční listiny, která se následně předá komerční bance.

5) Do jednoho roku ode dne, kdy byla smlouva o záruce podepsána, je zapotřebí předložit ČMZRB informace o realizaci projektu, na který byly peníze čerpány.V rámci programu COVID II jsou, jak jsme již uváděli, státem propláceny úroky (pouze ale do výše 1 milionu korun), což ale probíhá přímo na ose ČMZRB – komerční banka. Žadatel o úvěr se tedy touto problematikou zabývat nemusí.

V současné chvíli řešíme některé otázky, které spolu s tímto programem mohou vyvstat, například:

– Co s částí jistiny úvěru, který nestihne úvěrovaný využít dle daných pravidel?

– Mohou být finanční prostředky z úvěru využívány pouze na náklady vzniklé v době nouzového stavu?

– Jaké budou podmínky úvěru po skončení záruk ze strany ČMZRB?

Vzhledem k otázkám, které v souvislosti s poskytnutím úvěru v rámci programu COVID II vyvstaly a ještě jistě další vyvstanou je naše advokátní kancelář připravena všem klientům poskytnout odbornou konzultaci a právní podporu při jednání s kompetentními institucemi, zároveň jsme schopni analyzovat rizika v jednotlivých případech a doporučit, zda  o tento úvěr žádat či nikoliv. Neváhejte se proto na nás obrátit.

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská