Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Program Antivirus

Vážení,
vláda v rámci podpory zaměstnavatelů přijala dne 1.4.2020 program ANTIVIRUS, který by měl ulevit nákladům na zaměstnance a měl by tak zamezit hromadným propouštěním.
Zaměstnavatelé si o příspěvky budou moci zažádat již od pondělí 6.4. 2020.

Program Antivirus má několik „Režimů“ a PODMÍNEK je tak nutné vše pečlivě sledovat.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou následující: ​​a) Zaměstnanci musí být vyplacena mzda a odvedeny odvody;
​​b) Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a ani mu nesmí být dána ke dni vyúčtování, které podává zaměstnavatel, výpověď;
​​c) Zaměstnanec musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
​​d) Zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce.

Režimy se dělí v nejnovějším znění programu Antivirus na A a B, a to dle druhů překážek.

V případě režimu A platí následující pravidlo pro výplatu:
1.) v případě karantény u zaměstnance pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;

2.) V případě uzavření provozu (např. restaurace) v důsledku nařízení vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Příspěvek zaměstnavatelům v tomto režimu A činí 80% z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však
39 000,- Kč.

V případě režimu B platí následující pravidlo pro výplatu:
1.) Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více), v tomto případě zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.

2.) Při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.

3.) Při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

Příspěvek zaměstnavatelům v tomto režimu B činí 60% z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 29 000,- Kč.

Důležité je zmínit, že výše uvedené maximální částky poskytované jako příspěvky zaměstnavatelům, v sobě obsahují kompenzaci vynaložených výdajů VČETNĚ odvodů.

Jaké kroky je nutné učinit?

Krok 1: Podání žádosti–Po vyplnění žádosti dojde k vygenerování dohody, a ta je společně s žádostí předána Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“). Žádost se podává prostřednictvím webové aplikace, která bude zřízena za tímto účelem na portálu uradprace.cz, u místně příslušného pracoviště Úřadu práce ČR dle sídla zaměstnavatele.

Krok 2: Uzavření dohody– ÚP ČR zkontroluje náležitosti, oprávněnost podepisující osoby a další doklady, které je potřeba k žádosti přiložit. Poté dohodu zašle zpět datovou schránkou či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Krok 3: Vyúčtování náhrad mezd– zaměstnavatel provede uzávěrku mezd, evidenci docházky za příslušný měsíc, vyplatí náhrady mezd a odvede povinné odvody. Poté zaměstnavatel předloží ÚP ČR prostřednictvím webové aplikace vyúčtování vyplacených náhrad mezd a odvodů včetně čestného prohlášení.

Krok 4: Poskytnutí příspěvku – po obdržení vyúčtování zašle ÚP ČRelektronicky dotaz České správě sociálního zabezpečení zda zaměstnanci, na které nárokuje zaměstnavatel příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele.

Krok 5: Kontrolní činnost a sankce – kontrolou bude ověřeno, zda jsou zaměstnanci v pracovním poměru a následně ÚP ČR vyplatí příspěvek na účet zaměstnavatele. Pakliže ÚP ČR zjistí nějaké nesrovnalosti, vyzve k předložení potřebných dokladů.  Úmyslné zneužití může být klasifikováno jako trestný čin. Porušení podmínek písemné dohody může být rovněž důvodem pro vrácení příspěvku. Příslušné úřady budou plošně kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku.

Doplňující informace naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věci zde

Jsme připraveni obratem všem klientům v rámci procesu pomoci.


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská