Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Pozor na ztrátu nároku: Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí

V roce 2014, kdy nabyl účinnosti stávající občanský zákoník[1] (dále též „OZ“) a současný katastrální zákon[2] (dále též „KZ“), započal proces hledání vlastníků nemovitých věcí, kteří jsou v katastru nemovitostí jakožto veřejném seznamu obsahujícím ucelené údaje o nemovitých věcech, uvedeni nedostatečně či zde jejich zákonem požadované údaje zcela absentují a jedná se tak o tzv. „neznámé vlastníky“.

Právní úprava

Podle úpravy katastrálního zákona a podle ustanovení § 1045 odst. 2 OZ ve spojení s ustanovením § 1050 odst. 2 OZ uplyne neznámým vlastníkům 31. 12. 2023 lhůta pro zajištění nápravy.  Po uplynutí této lhůty v souladu s výše uvedenými ustanoveními připadne více než 140 000 nemovitých věcí do vlastnictví státu.

Zákonná lhůta je fakticky založena na vyvratitelné domněnce, podle které nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil, přičemž opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

K 1. 10. 2023 se tento proces dle statistických údajů ÚZSVM stále týkal 115 779 nedostatečně identifikovaných osob a 142 074 nemovitých věcí, přičemž z toho množství nemovitých věcí je hned 139 752 pozemků a pouze 2 322 staveb.[3]

Hlavním důvodem těchto chyb zápisu v katastru nemovitostí je situace z dob minulého režimu, tedy období mezi roky 1948 až 1989, kdy došlo ke zrušení Pozemkových knih, což byla obdoba stávajícího katastru nemovitostí, kam byly nemovité věci zapisovány. V důsledku vydání tzv. středního občanského zákoníku[4] došlo ke zrušení konstitutivnosti zápisů do Pozemkových knih, tedy vlastnické právo se od té chvíle nabývalo bez ohledu na zápis do Pozemkových knih, a do roku 1964 tak byly tyto zápisy a evidence zcela dobrovolného charakteru, přičemž následně skončily úplně. Po několika letech sice byly zavedeny tzv. zjednodušené evidence, ale ani těm se již nepodařilo zjednat nápravu tak, aby zapisované údaje vyhovovaly zákonným náležitostem a požadavkům katastru nemovitostí a katastrálního zákona.

Seznam dotčených nemovitých věcí, které propadnou do vlastnictví státu již od 1. 1. 2024, pakliže nebude dostatečně identifikován jejich vlastník, zveřejňují jednotlivé obecní úřady na svých úředních deskách, a také lze dotčené nemovité věci dohledat na stránkách ÚZSVM[5].

Pakliže zjistíte, že některá z nemovitých věcí se nachází na stránkách ÚZSVM a máte za to, že tato je ve Vašem vlastnictví, nebo že byla ve vlastnictví Vašich předků, je důležité, i s ohledem na blížící se konec lhůty, zajistit neprodleně nápravu nevyhovujícího stavu, kdy situací a jejich řešení může být hned několik.

Nedostatečně zapsaný či nezapsaný vlastník

Jestliže nemovitá věc, jejímž vlastníkem byste mohli být či jste Vy, nemá v katastru nemovitostí zapsaného vlastníka, je nutné se obrátit na místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a vznést vlastnický nárok k dané nemovité věci společně s listinami týkající se jak osob (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, rozhodnutí z dědických řízení aj.), tak dané nemovité věci (kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí). Tyto lze v některých případech dohledat taktéž v archivech (pozemkové knihy etc.), na obecních úřadech či matričních úřadech. Jestliže bude příslušným katastrálním úřadem Vámi vznesený nárok odmítnut, je nutné se u věcně a místně příslušného soudu domáhat prostřednictvím žaloby určení vlastnického práva.

Osoba zemřelá

V případě, že vlastnické právo k nemovité věci náleží již zemřelé osobě, u níž proběhlo pozůstalostní řízení, avšak dotčená nemovitá věc nebyla tohoto řízení součástí, je nutné iniciovat dodatečné dědické řízení, v rámci kterého se lze domáhat vydání rozhodnutí o dané nemovité věci.

Třetí osoba

Pokud jste v předmětné evidenci dohledali nemovitou věc, jejímž vlastníkem byste měli být Vy, ale v katastru nemovitostí je uvedena třetí osoba, je nutné podat u věcně a místně příslušného soudu žalobu na určení vlastnického práva k předmětné nemovité věci.

Závěr

Ke všem výše uvedeným případům se váže totožná právní skutečnost, a to, že nepřihlásí-li se skuteční vlastníci o danou nemovitou věc do 31. 12. 2023, lhůta stanovená zákonem uplyne a tyto následně automaticky na základě vyvratitelné domněnky přejdou do vlastnictví státu. Skutečným vlastníkům by poté nezbývalo nic jiného, než se domáhat svých práv pouze v rámci soudního řízení, v rámci kterého by museli složitě prokázat, že k naplnění domněnky opuštění nedošlo.

Pokud jste v seznamu nemovitostí na stránkách ÚZSVM našli nemovitou věc, která by měla být Vaše, neváhejte se obrátit na kteroukoli advokátní kancelář před koncem citované lhůty za účelem předběžného posouzení Vašich případných nároků.

Tým AK Sudolská


[1] Zákon č. 89/2012 Sb.

[2] Zákon č. 256/2013 Sb.

[3] https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici.

[4] Zákon č. 141/1950 Sb.

[5] https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku.


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská