Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Platit, či neplatit daň z nabytí nemovitosti, to je oč tu běží

Vláda na svém zasedání přijala usnesením č. 496 ze dne 30. dubna 2020 návrh zákona, kterým se zrušuje daň z nabytí nemovitých věcí. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí dle současné úpravy 4 % ze základu daně ve smyslu § 10 zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Je tedy nanejvýš rozhodující, zda návrh zákona skutečně projde a zda si nakonec účastníci figurující například ve smlouvě o koupi nemovité věci ulehčí od veřejnoprávní povinnosti, která by jejich obchod mohla nadále znepříjemňovat. Účinnost předmětného zákona navrhla vláda od 1. ledna 2021. Nelze však vyloučit, že se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí dotkne převodů nemovitostí učiněných v dosavadním roce.

V současné době nelze ještě činit závěry o tom, jaká bude konečná verze úpravy, ale vzhledem k politické situaci dnešní doby se dá předpokládat, že zákon by měl legislativním procesem projít poměrně rychle a hladce.

Vládou schválený návrh zákona počítá s jeho účinností ode dne 1. ledna 2021. V této souvislosti by tedy od roku 2021 mělo dojít k zániku dani z nabytí nemovitosti. Je však nutné poznamenat, že zrušení daně se dotkne i převodů nemovitostí, které se uskutečnily před datem účinnosti zákona. Návrh zákona tak počítá se dvěma variantami působení. Pokud daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí vznikne přede dnem účinnosti zákona, což je před 1. lednem 2021 a současně lhůta pro podání daňového přiznání k dani uplyne dne 31. března 2020, případně později, povinnost zaplatit daň zanikne. Jedná se o případy těch nemovitostí, kde došlo k jejich převodu a byl u nich proveden vklad do katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 a dále. Poplatník daně však má na vybranou, zda správci daně sdělí, že daňová povinnost zaniknout nemá, přičemž aby daňová povinnost zanikla, není potřeba činit žádné aktivní úkony. Poplatník nemá povinnost správci daně oznamovat, že daň platit nehodlá. Pokud daň zaplatí, pak se taková zaplacená daň stává daňovým přeplatkem. Poplatník pak může zažádat správce daně o vrácení přeplatku, a to ve smyslu § 155 odst. 2 daňového řádu. Návrh zákona totiž pracuje s tím, že státu neukládá povinnost vracet automaticky již uhrazenou daň.

V souvislosti se změnou v daňové povinnosti u nabývání nemovitostí navrhuje vláda taktéž změnit zákon o dani z příjmů. Jde zejména o prodloužení lhůty známé jako tzv. časový test. Podle nyní platné právní úpravy je zisk z prodeje těchto nemovitostí osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, pokud od nabytí vlastnického práva k nim a prodeje uplyne delší doba než 5 let. Návrh zákona tuto dobu prodlužuje na 15 let. Podle důvodové zprávy se tímto krokem odnímá výhoda, kterou mají investoři, čímž se vytvoří větší prostor pro pořizování vlastního bydlení.  U prodeje nemovitých věcí, v nichž má prodávající své bydliště, zůstává úprava nedotčena. Vláda však navrhuje zavést osvobození od daně z příjmů fyzických osob týkající se příjmů z prodeje nemovité věci, v nichž prodávající nebydlí, avšak příjem získaný z prodeje nemovitosti použije na zajištění svých bytových potřeb. Může jít například o údržbu, nebo výstavbu rodinného domu. V tomto případě se prodejce nemovitosti nedotkne 15letý časový test, ale bude nutno oznámit správci daně, že tento příjem hodlá využít k obstarání svého bydlení a potom nebude povinen z tohoto příjmu odvést daň.

Zbývá tedy otázka, zda zaplatit daň i v roce 2020? Návrh zákona umožňuje poplatníkovi daně z nabytí nemovité věci v případě, že jeho daňová povinnost vznikne před navrhovanou účinností zákona, tj. 1. ledna 2021, oznámit správci daně, že jeho daňová povinnost nemá zaniknout. Za těchto podmínek zaplatí poplatník daň jako doposud. Důležitý je však tento krok ve vztahu k navrhované změně u daně z příjmu, neboť má význam ohledně avizovaného časového testu. Pokud totiž poplatník daň z nabytí nemovité věci nezaplatí, bude se na něj vztahovat pro osvobození od daně z příjmů, v případě budoucího prodeje, nová 15letá lhůta časového testu. Pokud však poplatník daň z nabytí nemovitosti zaplatí, pak si zachová nárok na osvobození od daně z příjmu již po uplynutí pěti let od nabytí vlastnictví k nemovitosti. Pokud však poplatník nesdělí včas správci daně, že jeho daňová povinnost nemá zaniknout (viz výše), zanikne tato daňová povinnost ke dni marného uplynutí lhůty, a poplatník tak ztratí možnost využít původní a kratší časový test.

Návrh zákona ruší také možnost odečítat úroky z hypoték a úvěrů ze stavebního spoření z daňového základu. Odpočet zaplacených úroků z daňového základu vznikl na podporu bydlení, návrh zákona ho chce ovšem zrušit s tím, že podporuje pouze tu část poplatníků, kteří využijí dluhového financování.

Návrh zákona musí ještě projít řádným legislativním procesem, tudíž jeho znění není finální. Ohledně návrhu zákona Vás však budeme dále informovat.

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská