Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Novela občanského zákoníku na rok 2017, nejen ve znamení svěřenských fondů

Není tomu ještě ani dva měsíce, co jsme vstoupili do roku 2017, který je tradičně bohatý na legislativní změny. Tématem tohoto článku jsou však legislativní změny, účinné až v roce nadcházejícím, kde nic nenasvědčuje tomu, že by se v tomto roce měl počet legislativních změn snižovat, alespoň, co se občanskoprávní roviny týče.

Prezident České republiky již před vánočními svátky podepsal velkou novelu občanského zákoníku. Ta by měla zhojit některé legislativní chyby, které odhalila především jeho každodenní aplikace. Dále by se pak novela měla zabývat návratem k některým zavedeným institutům.

Z těch důležitějších bychom měli zmínit například potvrzení, že pro jednání před notářem (při zápisu ve formě veřejné listiny) stačí pouze plná moc s úředně ověřeným podpisem. Nebude tedy potřeba nejprve nechat připravit plnou moc u jiného notáře taktéž jako veřejnou listinu.

Zákon nově zavádí i veřejnou evidenci tzv. svěřenských fondů, nového institutu, který tehdejší občanský zákoník neznal. Svěřenský fond můžeme ve zkratce charakterizovat jakožto účelový majetek „vyvedený“ z vlastnictví konkrétního člověka. Svěřenský fond nově vznikne teprve dnem zápisu do nově zřizované evidence svěřenských fondů, přičemž evidenci povedou rejstříkové soudy a ta by měla omezit jejich zneužitelnost k nekalým účelům. Určení obmyšleného svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu bude účinné teprve dnem, kdy byl obmyšlený zapsán do evidence svěřenských fondů. Obmyšlený se bude zapisovat pouze do neveřejné části evidence svěřenských fondů, která bude k dispozici zákonem určeným orgánům a úřadům. Svěřenské fondy, které byly nebo budou založeny do 31.12.2017, se musí zapsat do evidence svěřenských fondů do 1.7.2018. Nebude-li návrh na druhý zápis podán v uvedené lhůtě, zanikne správa takového svěřenského fondu. U svěřenských fondů, které vznikly nebo vzniknou do 31.12.2017, musí být do evidence svěřenských fondů zapsána též osoba obmyšleného, a to do 1.7.2018. Nebude-li návrh na zápis podán v uvedené lhůtě, zaniknou účinky jmenování obmyšlené osoby.

Dále se opět na scénu vrací institut předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí. Hledisko zastánců tohoto institutu je především dlouholetá existence tohoto institutu na české scéně a dále určitá snaha o scelování vlastnických podílů. Tato nová úprava má však být účinná až od 1.1.2018.

S tímto souvisí zavedení nového pojmu do občanského zákoníku, a to pojmu liniová stavba, s účinností od 28.2.2017, kdy občanský zákoník stanoví, že liniová stavba není součástí pozemku. V přechodných ustanoveních pak zákon stanoví, že vlastník pozemku, na kterém je liniová stavba zřízena, nemá předkupní právo k takové stavbě a obráceně, vlastník liniové stavby nemá předkupní právo k pozemku, na němž je tato stavba zřízena.

Závěrem tedy můžeme shrnout, že tato novela není v žádném případě marginální a nejen, že vrací zpět na scénu některé starší instituty, ale také zavádí instituty nové, či zpřesňuje jejich zákonnou úpravu. Tyto úpravy se týkají především novinky v podobě svěřenských fondů, ačkoliv nejen těch.


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská