Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Novela autorského zákona na spadnutí

Vláda 17. 2. 2016 předložila Poslanecké sněmovně návrh novely autorského zákona (Sněmovní tisk 724), který byl nyní schválen ve 3. čtení. Tato novela do českého právního řádu provádí směrnici Evropského parlamentu o kolektivní správě autorského práva.

Zmíněná směrnice Evropského parlamentu zavádí přísnější a transparentnější pravidla pro kolektivní správu autorských práv a společný standard pro kolektivní správu napříč Evropskou unií. Návrh novely zákona však přináší mnoho dalších významných změn než pouze v oblasti kolektivní správy, kdy za zmínku stojí především následující:

Rozšíření licence k architektonickým dílům. Dosavadní zákonná licence se vztahuje pouze k dílům vyjádřeným stavbou, tedy pouze k budově. Novela rozšiřuje tuto licenci i na architektonická díla vyjádřená výkresem nebo plánem.

Architektonické dílo bude nově možné užít pro účely udržovacích prací nebo změny dokončené stavby v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty architektonického díla, a to jak vyjádřeného stavbou, tak vyjádřeného výkresy a plány.

Další změna se týká zaměstnaneckých děl, kdy výslovně stanoví, že souhlas zaměstnance s převodem výkonu majetkového práva autorského se považuje za neodvolatelný a vztahuje se ke všem dalším případným postoupením. Osoba, na kterou je výkon převeden, se poté pro potřeby autorského zákona bude považovat za zaměstnavatele.

Nabyvatelé výhradních licencí se nově budou moci domáhat i přiměřeného zadostiučinění k odčinění nemajetkové újmy za zásah do majetkových práv autorských. Doposud se nabyvatelé výhradního oprávnění nemohli přiměřeného zadostiučinění domáhat vůbec.

Novela dále zavádí novou zákonnou licenci pro karikaturu a parodii. Znamená to tedy, že je-li autorské dílo užito pro účely parodie nebo karikatury bez souhlasu autora díla, nejedná se o zásah do autorského práva.

Dochází ke změně ustanovení o ukončení statusu osiřelého díla. Osiřelým dílem se rozumí autorské dílo, u kterého není určen autor, nebo je určen, ale není nalezen. Ke změně dochází u způsobu ukončení statusu osiřelého díla samotným autorem, kdy pokud bylo osiřelé dílo užito v souladu se zákonnou licencí pro užití osiřelého díla, může autor ukončit status osiřelého díla oznámením nabyvateli licence k osiřelému dílu, anebo pokud ještě nevznikla zákonná licence, oznámením kolektivnímu správci, který vede seznam osiřelých děl.


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská