Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

AML zákon a povinnost prevence realitních zprostředkovatelů

Dne 19.3.2021 vydal Finanční analytický úřad v Praze příkaz realitnímu zprostředkovateli k úhradě pokuty ve výši 150.000,- Kč za spáchání přestupku nesplnění povinnosti k prevenci podle zákona č. 253/2008 Sb., též známého jako AML (Anti-money laundering law, v překladu zákon proti praní špinavých peněz).

AML zákon vznikl v roce 2016 transpozicí směrnic a nařízení evropské unie upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.

Dle § 2 odst. 1 písm. d) AML zákona vyplývají povinnosti z tohoto zákona mimo jiným i podnikatelům v oblasti realitního zprostředkování – tedy podnikajícím právnickým osobám i osobám samostatně výdělečně činným.

Jaké povinnosti tento zákon ukládá?

  • Povinnost zavést a uplatňovat vnitřní strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a tyto zaslat Finančnímu analytickému úřadu.
  • Povinnost identifikace klienta a to nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1.000,- EUR
  • u FO – identifikace klienta znamená zaznamenat identifikační údaje a ověřit tyto z průkazu totožnosti, zaznamenat druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti a současně ověřit shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti;
  • u PO – identifikace klienta znamená zaznamenat a ověřit identifikační údaje z dokladu o existenci právnické osoby získaného z důvěryhodného zdroje a provede identifikaci fyzické osoby (v rozsahu viz výše), která za právnickou osobu jedná v daném obchodu nebo při vzniku obchodního vztahu
  • Povinnost kontroly klienta, zda není politicky exponovanou osobou
  • Povinnost přezkoumat zdroje majetku, kterého se týká obchod týká, tedy zkontrolovat nabývací titul nemovitosti, zda nemovitost není převáděna krátce poté, co byla prodávajícími nabyta, nebo zda nebyla nabyta za nápadně vyšší nebo nižší cenu
  • A všechny tyto informace uchovávat po dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem.
  • Povinnost proškolit zaměstnance

Všem zájemcům o realitní zprostředkování doporučujeme všechny tyto povinnosti splňovat hned od začátku, pomůckou může být aktualizovaný vzorový systém vnitřních zásah uveřejněný na stránkách Finančního analytického úřadu. V případě nedodržení výše uvedených povinností se může povinná osoba dopustit přestupku, za který může být uložena pokuta až 10.000.000,- Kč.


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská