Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Ošetřovné v době koronavirové

Dne 30. října 2020 nabyl účinnosti zákon č. 438/2020 Sb., O úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Tímto zákonem je nejen prodloužena doba, za kterou náleží ošetřovné zaměstnancům, kteří nemohou z důvodu ošetřování či péče o jinou osobu vykonávat práci, ale také je okruh těchto zaměstnanců rozšířen a výše ošetřovného zvýšena.

Ošetřovné v běžném režimu
Pro lepší vhled do problematiky Vám zde první uvádíme běžný režim, který se uplatní, pokud výše uvedený zákon nestanoví jinak. Zákon o nemocenském pojištění přiznává zaměstnancům vyplacení ošetřovného za podpůrčí dobu, přičemž ošetřovné se přiznává obecně za všechny dny v týdnu. Podpůrčí doba činí v běžných případech maximálně 9 dní a začíná běžet první den potřeby ošetřování nebo péče. Zaměstnanci mají nárok na ošetřovné, pokud nemohou vykonávat práci z důvodu:

  • ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti, jež potřebuje nezbytné ošetřování,
  • pečování o dítě mladší 10 let, jehož škola je uzavřena nebo které je v karanténě.

Za „běžného režimu“ náleží zaměstnanci 60 % denního vyměřovacího základu za den podpůrčí doby, přičemž rodiče se mohou v péči o dítě jednou vystřídat.

Režim v době mimořádných opatření
Zákon č. 438/2020 Sb. prodlužuje podpůrčí dobu o dobu uzavření škol z důvodu mimořádných opatření a o dobu trvání karantény dítěte. Nárok na ošetřovné mají tedy zaměstnanci místo původních 9 dnů za celou dobu tohoto uzavření, nárok však nevzniká za dny školních prázdnin a volné dny vyhlášené ředitelem školy. Podpůrčí doba však bude trvat maximálně do 30. června 2021.

Výše ošetřovného byla také zvýšena z 60 % na 70 % denního vyměřovacího základu, přičemž minimální denní částka byla stanovena na 400,- Kč. Tento nárok mají, na rozdíl od běžného režimu, také zaměstnanci vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti účastnící se na nemocenském pojištění. Povolené je také vystřídání rodičů při péči, a to na rozdíl od běžného režimu i vícekrát. Na ošetřovné mají kromě zaměstnanců, kteří ho mají za běžného režimu, také zaměstnanci, kteří nemohou vykonávat práci z důvodu péče o:

  • nezaopatřené dítě závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (tedy i starší 10 let),
  • osobu starší deseti let umístěnou v zařízení určeném pro péči o osoby, které jsou závislé na                        pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I.

Zákon č. 438/2020 Sb., také nově stanovil, že při podávání žádosti o ošetřovné není potřeba prohlášení školy o jejím uzavření, ale žadatel pouze vyplní čestné prohlášení o uzavření školy. Ačkoliv nabyl zákon účinnosti až 30. října 2020, tak nároky podle tohoto zákona vznikají už od 5. října.

„Ošetřovné II“ pro OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné nemají nárok na ošetřovné ze zákona o nemocenském pojištění ani ze zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Vláda však schválila usnesením ze dne 16. října 2020 č. 1053 program „Ošetřovné II“ pro OSVČ.  „Ošetřovné II“ pro OSVČ není ošetřovným ve smyslu zákona o nemocenském pojištění, tedy dávkou z pojištění, ale je dotací.

Tato dotace má výši 400,- Kč za den a je určena pro osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost na hlavní činnost, které nemohou plnohodnotně vykonávat svou podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • dítě mladší 10 let, jehož škola je uzavřena z na základě usnesení vlády,
  • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření v souvislosti s šířením koronaviru nebo z důvodu nařízení karantény,
  • nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I, jehož škola je uzavřena na základě mimořádného opatření,
  • osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a která byla umístěna do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče.

Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely „Ošetřovného II“ pro OSVČ nepovažuje společník v.o.s. ani komplementář k.s, je jí však spolupracující osoba. Za OSVČ na hlavní činnost se nepovažuje osoba, která pobírá invalidní nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání nebo má nárok na rodičovský příspěvek, na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu.

Dotaci z programu „Ošetřovné II“ pro OSVČ nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem, což stojí před podáním žádosti za uvážení.

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská