Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Velká novela zákona o obchodních korporacích

Dne 13. února 2020 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, která nabyde účinnosti 1. ledna 2021 s výjimkou části novelizující zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, která nabyde účinnosti dne 1. července 2021.
Novela přichází hlavně z důvodu výkladových problémů, které se objevovaly v současném znění zákona. Zároveň je zde snaha sjednotit českou právní úpravu a právo Evropské unie.

Jaké změny novela přinese?

Splacení základního kapitálu tzv. nízkokapitálových společností
Aktuálně nelze splatit peněžitý vklad jiným způsobem než na zvláštní účet u banky zřízený správcem vkladů. Novela zavádí možnost splatit vklady v hotovosti přímo do rukou správce vkladu, pokud výše vkladů nepřesáhne 20 000 Kč. To se dá využít například při založení společnosti s ručením omezeným u notáře, kdy je notář zároveň správcem vkladu a zakladatel mu v hotovosti přinese vklad, čímž splní svou vkladovou povinnost.

Monistická struktura akciové společnosti
Akciové společnosti v monistické struktuře, budou mít pouze jeden orgán. Tím zůstane správní rada, která bude vykonávat funkci kontrolní a které bude náležet i obchodní vedení a bude statutárním orgánem. Správní rada by pak měla mít 3 členy, pokud stanovy nestanoví vyšší počet. Akciové společnosti s jediným akcionářem budou mít výjimky, kdy budou moci mít jednočlennou správní radu. Po účinnosti novely je tedy nutné provést u akciových společností s monistickou strukturou změnu stanov a přizpůsobit se novému nastavení orgánů.

Právnická osoba jako člen voleného orgánu kapitálové společnosti
Nově je v § 46 ZOK stanoveno, že právnická osoba, která je členem voleného orgánu kapitálové společnosti, musí zmocnit bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která ji bude zastupovat. Pokud právnická osoba takto jedinou fyzickou osobu (zástupce) nezmocní a nebude-li zapsána do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy právnické osobě vznikla funkce, její funkce pak zaniká.
Tato povinnost platí i pro právnické osoby, které jsou již zapsány v obchodním rejstříku jako členové volených orgánů kapitálových společností. Mají tedy povinnost do 3 měsíců od nabytí účinnosti Novely zmocnit a zapsat jedinou fyzickou osobu do obchodního rejstříku, jinak jejich funkce zaniká.

Odstoupení z funkce člena voleného orgánu
Dle nynější úpravy funkce člena voleného orgánu obchodní korporace zaniká po uplynutí 1 měsíce od doručení oznámení o odstoupení orgánu, který ho zvolil. Nově bude zanikat již dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který člena zvolil. Takový orgán má povinnost odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání orgánu. Pokud odstupuje člen, který nebyl zvolen orgánem, oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měl projednat daný orgán. Pokud odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí jeho výkon funkce po uplynutí 2 měsíců po tomto oznámení, pokud se nedohodnou jinak.
Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

Smlouva o výkonu funkce člena voleného orgánu
Dle současné právní úpravy se dovozuje, že pokud není smlouva o výkonu funkce schválena valnou hromadou, je stižena relativní neplatností, tedy považuje se za platnou, dokud se oprávněná osoba nedovolá neplatnosti.
Novela stanovuje, že dokud nejvyšší orgán společnosti smlouvu o výkonu funkce neschválí, tato smlouva nenabude účinnosti. Smlouva o výkonu funkce je tedy účinná buď ode dne vzniku funkce nebo ode dne jejího uzavření, podle toho, který z těchto dnů nastal později, přičemž valná hromada může rozhodnout odlišně.

Zástava podílu a jiná věcná práva týkající se podílu
Mění se i způsob zastavení podílu v obchodní korporaci. Zástava se bude řídit obecnou úpravou v § 1320 a násl. občanského zákoníku, který společnostem umožňuje upravit si zástavu podílu tak, že ji zakáží nebo omezí ve větším rozsahu než převod podílu. Ve společnosti s ručením omezeným tak například bude možné zastavení podílu úplně vyloučit a zároveň bez dalšího připustit neomezitelnou převoditelnost podílu. Dále je stanoveno, že se použijí ustanovení občanského zákoníku o zřízení a vzniku zástavního práva na zápisy jiných věcných práv k podílům do veřejného rejstříku.

Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
Novela rozsáhlým způsobem pozměňuje pravidla pro výplatu zisku a jiných vlastních zdrojů, zde se Novela řídí dle závěru Nejvyššího soudu v rozsudku sp. zn. 27 Cdo 3885/2017. Novela stanovuje, že zisk a jiné vlastní zdroje podle účetní závěrky lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. O rozdělení zisku rozhoduje nejvyšší orgán společnosti, o vyplacení rozhoduje orgán statutární. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců od rozhodnutí nejvyššího orgánu. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů obchodní korporace může být učiněno pouze po řádné či mimořádné účetní závěrce.

Novela zakotvuje bilanční test a test vlastních zdrojů. Bilanční test bude povinný jak pro kapitálové společnosti, tak pro družstva, přičemž při nedodržení tohoto testu nebude mít rozhodnutí valné hromady právní účinky. Test vlastních zdrojů bude povinný pouze pro akciové společnosti.
Pro výplatu zisku platí nadále test insolvence, přičemž jeho nedodržení je porušením péče řádného hospodáře členy statutárního orgánu, kteří o takové výplatě rozhodli.

Změna společenské smlouvy
Novela zavádí možnost svěřit pravomoc dodatečného výmazu údajů ze společenské smlouvy jednateli a zároveň rozhodnutí o vypuštění takových informací nebude považováno za změnu společenské smlouvy, a nebude tak třeba toto rozhodnutí ověřit veřejnou listinou ani splnit kvórum nutné pro přijetí takového rozhodnutí.

Doprovod na valné hromadě
Další novinkou je možnost společníka vzít si na valnou hromadu jednu další jím určenou osobu. Podmínkou je, aby tato osoba společnosti doložila, že je zavázána k mlčenlivosti.

Rozhodování per rollam
Novela říká, že pokud zákon vyžaduje osvědčení přijetí rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, musí mít také návrh rozhodnutí per rollam (hlasování mimo shromáždění) formu veřejné listiny, avšak společníkům mohou být zasílány prosté kopie. Rozhodnutí je přijato dnem doručení vyjádření posledního společníka.

Pokyny valné hromady jednatelům
Nově bude v zákoně přímo stanoveno, že jednatel se musí řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. Tyto zásady a pokyny je nutné odlišit od pokynů k obchodnímu vedení, které jsou i nadále nepřípustné.

Soudní rušení obchodních korporací
Nově bude moci soud za stanovených podmínek rušit nekontaktní obchodní korporace. To jsou takové, které mají pouze virtuální sídlo, žádné zaměstnance či neukládají do sbírky listin povinné dokumenty. Zaprvé, pokud obchodní korporace nepředloží účetní závěrku za dvě po sobě následující období. Zadruhé, pokud je nekontaktní a nelze jí proto doručit výzvu k doplnění účetních závěrek.

Povinnost člena statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace
Novela stanoví povinnost členu statutárního orgánu, který porušením svých povinností přispěl k úpadku obchodní korporace vydat do majetkové podstaty prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jako i jiný prospěch, který od obchodní korporace obdržel, a to až za období 2 let zpětně před zahájením insolvenčního řízení.

Přechodná ustanovení
Závaznost pozbývají ustanovení, které odporují kogentním ustanovením novely. Obchodní korporace jsou povinny do 1 roku od účinnosti novely upravit zakladatelské právní jednání novému znění ZOK a doručit je do sbírky listin. Nové skutečnosti, které vyžaduje novela, musí zapsat či vložit do 6 měsíců od účinnosti novely.

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská