Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Program COVID – nájemné: Výzva 2

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na základě usnesení vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020 Výzvu 2 k programu COVID – nájemné. Účelem podpory dle Výzvy 2 je pomoc podnikatelům, kterým byl v důsledku krizových opatřeních vlády uzavřen nebo omezen provoz formou dotace na část nájemného.

Výše podpory

Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného za rozhodné období, nově není vyžadována účast pronajímatele ve formě slevy na nájemném. Rozhodným obdobím se rozumí období od 1. července 2020 do 30. září 2020. Rozhodným nájemným se považuje celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období, stanovená nájemní smlouvou. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem o podporu na základě Výzvy 2 je dle článku 4 Výzvy 2 žadatel, který splňuje následující podmínky:

  • je podnikatelem (je jedno zda fyzickou nebo právnickou osobu), který vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona,
  • užíval na základě nájemní smlouvy účinné před 1. červencem 2020 v rozhodném období provozovnu, která není v jeho vlastnictví,
  • v důsledku usnesení vlády č. 1021 z 12. 10. 2020, unesení vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020 nebo usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. října 2020 mu byl zakázán nebo výrazně omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb, kromě čerpacích stanic, lékáren, prodejen na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, provozoven stravovacích služeb nesloužících pro veřejnost, květinářství a tržnic,
  • není spřízněnou osobou s pronajímatelem (osoba blízká, ovládaná osoba, osoba jednající ve shodě, osoba uplatňující podstatný vliv, osoba, která je součástí konsolidačního celku),
  • není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím (Finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny a dále) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 30. června 2020,
  • dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše stanovené Dočasným rámcem Evropské komise na jednoho žadatele.

Podání žádosti

O podporu lze žádat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021 a to elektronicky prostřednictvím informačního systému dostupného na webu mpo.cz. Do systému je nutné se zaregistrovat, pokud je žadatel již v Systému registrován, například v rámci předchozí výzvy, není opětovná registrace nutná. Žádost je možné podat i v zastoupení.

Žadatel musí před podáním žádosti uhradit alespoň 50 % rozhodného nájmu.

Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 odst. 3 Rozpočtových pravidel a identifikaci provozovny, dále je nutné přiložit čestná prohlášení příjemce podpory a pronajímatele, doklad, potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020 a doklad potvrzující uhrazení nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši 50 % rozhodného nájemného.

Tým AK Sudolská


Další články

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AK Sudolská poskytuje právní služby klientům působícím v nejširším spektru oborů podnikání. Vždy na nejvyšší profesionální úrovni a to ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na oblast práva obchodního.

Denisa Sudolská

JUDr. Denisa Sudolská

Kontakt

Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská

Italská 1219/2, 120 00 Praha 2
Mobil: (+420) 777 122 208
Tel.: (+420) 273 130 806

Napište nám

JUDr. Denisa Sudolská - Advokátní kancelář
Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE - Creative Graphic Design Studio based in Prague Czech Republic Handcrafted with love by STUDIO SYNAPSE, 2015
Advokátní kancelář JUDr. Denisa Sudolská